Hoàng Yến

Hoàng Yến

Trưởng Phòng Kế toán

Tổ chức, điều hành bộ máy kế toán. Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận kế toán tại Siêu Thị Đồ Cũ Hải Phòng.

  • Lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ và hướng dẫn cho từng nhân viên các nghiệp vụ trong công việc họ đảm nhận
  • Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của Phòng để kịp thời.
  • Phát triển và quản lý hệ thống chính sách kế toán: các quy chế, quy định, quy trình, fom mẫu bảng biểu cửa hàng
More Info